Photo album Malaysia, Kuala Lumpur: Christmas

20 photos taken on 2006-12-24. This photo album is copyright free, public domain. Travel photos and videos by Päivi and Santeri Kannisto.

Slideshow Photo albums Videos Share

Hellu taking food

Hellu taking food
2006-12-24  
1.39 MB

Santa is ready to go with Tia the elf

Santa is ready to go with Tia the elf
2006-12-24  
1.20 MB

Royal photographer Mikko in action

Royal photographer Mikko in action
2006-12-24  
0.98 MB

Bruuno

Bruuno
2006-12-24  
1.30 MB

Santa taking notes about children

Santa taking notes about children
2006-12-24  
1.27 MB

Talky Santari

Talky Santari
2006-12-24  
1.02 MB

Tia

Tia
2006-12-24  
1.09 MB

Santu Claus back in human form

Santu Claus back in human form
2006-12-24  
1.25 MB

The truth about Santu Claus

The truth about Santu Claus
2006-12-24  
1.19 MB

Ari

Ari
2006-12-24  
1.59 MB

Buffy

Buffy
2006-12-24  
0.95 MB

Gingerbread house

Gingerbread house
2006-12-24  
1.30 MB

Another food addict

Another food addict
2006-12-24  
1.43 MB

A Finnish Xmas buffet

A Finnish Xmas buffet
2006-12-24  
1.43 MB

Napsu hiding in the shadow

Napsu hiding in the shadow
2006-12-24  
1.19 MB

Päivi looking forward to the gingerbread house

Päivi looking forward to the gingerbread house
2006-12-24  
0.84 MB

Another angle by Päivi the food addict

Another angle by Päivi the food addict
2006-12-24  
1.45 MB

Anna-Kaisa, Anu and Tiia

Anna-Kaisa, Anu and Tiia
2006-12-24  
1.39 MB

Xmas tree

Xmas tree
2006-12-24  
1.28 MB

Xmas us

Xmas us
2006-12-24  
1.34 MB