Photo album Brazil, Brasilia

13 photos taken on 20061210. This photo album is copyright free, public domain. Travel photos and videos by Päivi and Santeri Kannisto.

Slideshow Photo albums Videos Share

Happy Ralph aka Schumacher

Happy Ralph aka Schumacher
2006/12/10  
1.29 MB

Happy Santeri

Happy Santeri
2006/12/10  
0.94 MB

Pedro and Rosana

Pedro and Rosana
2006/12/10  
1.19 MB

Happy Pedro

Happy Pedro
2006/12/10  
1.19 MB

Lunch with Pedro and Rosana

Lunch with Pedro and Rosana
2006/12/10  
1.29 MB

Päivi and Ralph

Päivi and Ralph
2006/12/10  
1.23 MB

Santeri the Buddha

Santeri the Buddha
2006/12/10  
1.26 MB

Pedro is shopping

Pedro is shopping
2006/12/10  
1.09 MB

Happy Rosana

Happy Rosana
2006/12/10  
1.14 MB

Happy us

Happy us
2006/12/10  
1.28 MB

Santeri and Ralph

Santeri and Ralph
2006/12/10  
1.23 MB

Afternoon drinks with the family

Afternoon drinks with the family
2006/12/10  
1.26 MB

Ralph is such a sweetheart

Ralph is such a sweetheart
2006/12/10  
1.22 MB